logo
  BARBARA Handel Usługi Produkcja
Barbara Gąsiorowska

ul. Trębacza 33/2, 31-436 Kraków
tel: +48 601 487 643
Zakres utrzymania czystości


L.p.
Nazwa czynności
Częstotliwość
I
SPRZĄTANIE: chodników, podwórek, korytarzy, klatek schodowych.
3 razy w tygodniu
I.A
Oczyszczanie kratek ściekowych przed wejściem do klatek.
1 raz w miesiącu
I.B
Omiatanie pajęczyn ze ścian i sufitów klatki schodowej i korytarzy piwnicznych, usuwanie kurzu z lamp, grzejników, obudowy liczników, tablic informacyjnych.
na bieżąco
II
MYCIE
1. Całej klatki schodowej,
2. drzwi - klatki schodowej, okien i drzwi wiatrołapu.
1 raz w tygodniu
1 raz na miesiąc
III
ODŚNIEŻANIE: oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota, oraz posypywanie piaskiem chodników przed blokiem.
w zależności od potrzeb
IV
Bezzwłoczne powiadamianie administratora nieruchomości i właściwych służb technicznych o dostrzeżonych uszkodzeniach urządzeń technicznych oraz podejmowanie doraźnych czynności niezbędnych dla ochrony mieszkańców przed niebezpieczeństwami dla życia lub mienia skutkami uszkodzeń lub wadliwego działania tych urządzeń.
na bieżąco
V
Dbałość o należyty stan pojemników na śmieci i terenu wokół zawiadamiania administratora o konieczności ich wymiany.
na bieżąco
VI
Zawiadamianie administratora o rażących i uporczywych wypadkach naruszania przez mieszkańców porządku domowego.
na bieżąco
VII
Bezzwłoczne zawiadamianie administratora o stwierdzonych faktach niewykonywania obowiązków przez jednostki zajmujące się wywozem śmieci.
na bieżąco
VIII
Wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania czystości wynikających z obowiązujących przepisów i zarządzeń właściwych organów.
na bieżąco
IX
Usuwanie ze ścian budynku, pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów wywieszanych bez zgody administratora nieruchomości.
na bieżąco
X
Doręczanie innych zawiadomień lokatorom nieruchomości do indywidualnych skrzynek na listy.
na bieżąco
XI
Bezwzględne przestrzeganie przepisów ppoż. i BHiP.
na bieżąco

All rights reserved 2006-2014 © Yenna-Savil